Project

Project – trang 47 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện phần Project – trang 47 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Hướng dẫn: Tìm một hình...

Looking back

Looking back – trang 46 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back – trang 46 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Hướng dẫn: Viết từ...

Skills 2

Skills 2 – trang 45 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở trong phần Skills 2 – trang 45 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Before listening:...

Skills 1

Skills 1 – trang 44 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần Skills 1 – trang 44 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới suburbs              ...

Communication

Communication – trang 43 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Nick đang nghe một bài nghe hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điển vào chỗ trống. First                     After that...

A closer look 2

A closer look 2 – trang 41 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Hoàn thành các câu sau với hình thức so sánh của tính từ ngoặc kép. Hoàn thành những câu sau với hình thức so sánh...

A closer look 1

A closer look 1 – trang 40 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Điền vào mỗi chỗ trống với một từ có trong khung. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.   narrow    historic    ...

Getting Started

Getting Started – trang 38 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.   Phong: Wow!...

Vocabulary

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới UNIT 4. MY NEIGHBOURHOOD Nơi tôi sống – statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng – square /skweər/ (n):...

Skills

Skills (Kỹ năng) – trang 37 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng anh 6 mới Phỏng vấn hai thành viên trong lớp. Hỏi họ thích gì, không thích gì về trường học....

Language

Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng anh 6 mới Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của những động...

Project

Project – trang 35 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Viết một bài miêu tả ngắn về bạn của em. Nghĩ về việc bạn ấy đặc biệt như thế nào (ngoại hình, tính cách). Let’s make...

Looking back

Looking back – trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back – trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới creative     boring...

Skills 2

Skills 2 – trang 33 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới What do you see in the photos? Choose the words in the box to fill in the table. Then listen and check.   riding a bike...

Skills 1

Skills 1 – trang 32 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Skills 1 – trang 32 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới The camp is for kids...

A closer look 2

A closer look 2 – trang 29 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp những bài tập và lý thuyết có trong phần A closer look 2 – trang 29 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới The...

A closer look 1

A closer look 1 – trang 28 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần A closer look 1 – trang 28 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Appearances arm...

Getting Started

Getting Started – trang 26 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED – trang 26 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới   Phuc: This...

Vocabulary

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới UNIT 3. MY FRIENDS (Những người bạn của tôi) – arm /ɑːrm/ (n): cánh tay – ear /ɪər/ (n): tai...