1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận liệu bạn có nghĩ rằng Mỗi một hoạt động sau đây là hữu ích cho người học suốt đời hay không.)

Activities:

1. attending online courses

2. using e-learning apps developed by a university

3. meeting colleagues once or twice a month to discuss work experiences and social activities

4. attending some kind of arts and crafts classes

5. joining a reading club

Dịch:

Hoạt động:

1. tham dự các khóa học trực tuyến

2. sử dụng các ứng dụng e-learning phát triển bởi một trường đại học

3. đồng nghiệp họp một lần hoặc hai lần một tháng để thảo luận về kinh nghiệm làm việc và các hoạt động xã hội

4. tham dự một số lớp học nghệ thuật và hàng thủ công

5. tham gia một câu lạc bộ đọc sách

2. Work in groups of four. Choose some of the ideas discussed in or brainstorm your own ideas. Then prepare a presentation about how retired people can continue learning. (Làm việc trong nhóm bốn người. Chọn một trong những ý tưởng được thảo luận trong bài 1 hay suy nghĩ về những ý tưởng của riêng bạn. Sau đó chuẩn bị một bài thuyết trình về cách mọi người đã về hưu có thể tiếp tục học tập.)

A. Introduction: (Giới thiệu)

– Greeting the audience (Chào người nghe)

– Introducing the topic and its importance (Giới thiệu chủ đề và tầm quan trọng của nó)

– Introducing the options (Giới thiệu những lựa chọn)

 

B. Options for retired people to continue learning: (Lựa chọn cho người về hưu để tiếp tục học tập:)

-Option 1

– Option 2

– Option 3

 

C. Conclusion: (Kết luận)

– Restating the topic (Trình bày lại chủ đề)

– Summarising all the options (Tổng kết tất cả những lựa chọn)

– Closing (Kết)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.