1. Phân biệt because và because of

Because là liên từ, nó luôn đứng đầu mệnh đề trước chủ ngữ + động từ (subject + verb). Because of là giới từ kép, nó đứng trước danh từ (noun) hoặc đại từ (pronoun).
Ví dụ:
We were late because it rained. (Chúng tớ bị muộn vì trời mưa.) => KHÔNG DÙNGWe were late because of it rained.
We were late because of the rain. (Chúng tớ bị muộn vì trời mưa.) => KHÔNG DÙNG: We were late because the rain.

I’m happy because I met you. (Tớ vui vì đã được gặp cậu.)
I’m happy because of you. (Tớ vui là vì cậu.)

2. Vị trí của mệnh đề chứa because

– Because và mệnh đề sau nó có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính.
Ví dụ:
I finished early because I worked fast. (Tớ hoàn thành xong sớm vì tớ làm nhanh.)
Because I worked fast, I finished early. (Vì tớ làm nhanh nên tớ đã hoàn thành sớm.)

– Mệnh đề because có thể đứng 1 mình, đặc biệt khi để trả lời câu hỏi hoặc khi do dự.
Ví dụ:
A: Why are you crying? (Tại sao cậu lại khóc?)
B: Because John and I have had a row. (Vì John và tớ vừa cãi nhau.)

I don’t think I’ll go to the party… Because I’m feeling a bit tired. (Tớ không nghĩ tớ sẽ đến bữa tiệc đâu…. Vì tớ thấy hơi mệt.)

3. Cấu trúc just because …. (it) doesn’t mean…

Đây là cấu trúc thường gặp trong giao tiếp thân mật hàng ngày.
Ví dụ:
Just because you’re older than me (it) doesn’t mean you can do what you like. (Anh nhiều tuổi hơn tôi không có nghĩa là anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích.)
Just because I’m your brother (it) doesn’t mean you can keep asking me for money. (Anh là anh trai em nhưng không có nghĩa em có thể suốt ngày xin tiền anh.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *