If only giá như được dùng để diễn tả những ước muốn ở hiện tại, tương lai và quá khứ tùy thuộc vào các thì theo sau nó If only có ý nghĩa tương tự như I wish nhưng mang tính chất nhấn mạnh hơn, thể hiện một mong muốn mạnh mẽ hơn Mệnh đề đi cùng với If only thường đứng một mình và không có mệnh đề chính

If only (giá như) được dùng để diễn tả những ước muốn ở hiện tại, tương lai và quá khứ tùy thuộc vào các thì theo sau nó. If only có ý nghĩa tương tự như I wish (tôi ước) nhưng mang tính chất nhấn mạnh hơn, thể hiện một mong muốn mạnh mẽ hơn. Mệnh đề đi cùng với If only thường đứng một mình và không có mệnh đề chính. Dưới đây là các cách sử dụng If only khi muốn bay tỏ một mong muốn. 

  1. If only + S + past tense.

Chúng ta sử dụng cấu trúc này để diễn tả một ước muốn không có thật ở hiện tại, trái ngược hoàn toàn với thực tế.

Ví dụ: 

If only I knew more people!

(Giá như tôi biết nhiều người hơn.)

If only I was better-looking.

(Giá như tôi trông đẹp trai hơn.)

Chúng ta cũng có thể dùng were thay cho was.

Ví dụ:

If only your father were here.

(Giá như bố cậu ở đây.)

  1. If only + S + would + infinitive (without to)

Chúng ta sử dụng cấu trúc này để nói về một mong muốn trong tương lai.

Ví dụ:

If only it would stop raining, we could go out.

(Giá mà trời tạnh mưa, bọn mình có thể đi chơi.)

If only somebody would smile!

(Giá mà ai đó mỉm cười.)

  1. If only + S + past perfect tense

Chúng ta sử dụng cấu trúc này nói về quá khứ.

Ví dụ:

If only she hadn’t told the police, everything would have been all right.

(Giá mà cô ấy đừng khai gì với cảnh sát, thì mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *