Chúng ta dùng of course (not) với nghĩa ‘như mọi người biết’ hoặc ‘hiển nhiên’.

Ví dụ:

It looks as if the sun goes round the earth, but of course, that’s not true.

(Có vẻ như mặt trời xoay quanh trái đất nhưng hiển như không phải vậy.)

We’ll leave at eight o’clock. Granny won’t be coming, of course.

(Chúng ta sẽ rời đi lúc 8 giờ. Như mọi người đã biết, Granny sẽ không đến.)

Of course có thể dùng để đáp lại yêu cầu một cách lịch sự.

Ví dụ:

Could you help me? ~ Of course.

(Anh có thể giúp tôi không? ~ Dĩ nhiên rồi.)

Nhưng of course không phải lúc nào cũng là một lời đáp lịch sự cho một phát biểu về sự kiện nào đó.

Ví dụ:

It’s cold. ~ It certainly is.

(Trời lạnh. ~ Chắc chắn vậy.)

KHÔNG DÙNG: Of course it is – Câu này rất bất lịch sự vì nó diễn đạt ý người nói đầu tiên đã nói đến một điều quá hiển nhiên không đáng để đề cập đến.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *