Skills

READING (Đọc) 1. Read and complete the text with the words from the box.  (Đọc và hoàn thành đoạn văn bằng từ cho trong khung) Hướng dẫn giải: 1. decisions             2....

Language focus

VOCABULARY (Từ vựng) 1. Form compound nouns with the words in the box. Then complete the sentences, using the correct ones. (Hãy tạo ra các danh từ ghép bằng những từ cho...