Skills

READING (Đọc) 1. Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.) Tạm dịch: Nguy cơ dâng mực nước biển Hơn 20 thành phố vùng bờ...

Language

VOCABULARY (Từ vựng) 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.) Hướng dẫn giải: 1....