Skills

READING (Đọc) 1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) Tạm dịch: Xây dựng thành phố sinh thái Khi tôi đọc cuốn sách...

Language

VOCABULARY (Từ vựng) 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung để hoàn thành câu.) Hướng dẫn giải:  1....