Project

1. Do a survey. Find out:  (Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:) Tạm dịch: 1. bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện? 2. lý do họ làm tình...

Skills

READING (Đọc) 1. Look at these symbols. They are used to indicate acccss for people with disabilities. Write who each symbol is for. (Hãy nhìn những biểu tượng này. Chúng được...

Language

VOCABULARY 1. Match each word with its meaning. (Hãy ghép mỗi từ phù hợp với nghĩa của nó.) Hướng dẫn giải: 1. b              2. e              3. d               4. c       ...

Vocabulary

Quan tâm đến những người cần sự giúp đỡ 1.access /ˈækses/(v): tiếp cận, sử dụng + accessible /əkˈsesəbl/ (adj): có thể tiếp cận, sử dụng 2. barrier /ˈbæriə(r)/(n): rào cản,...