Project

1. Work in two groups. Each group should choose a different set of questions. Do some research and find out the following: (Làm việc theo 2 nhóm. Mỗi nhóm chọn một bộ câu hỏi...

Skills

READING (Đọc) 1. Match the countries with their national flags. Check the answers with a partner. (Hãy ghép tên các quốc gia với quốc kỳ của họ. Kiểm tra câu trả lời với bạn...

Language

VOCABULARY (Từ vựng) 1. Complete the sentences (1-6), using the words in the box.  (Hoàn thành câu từ 1-6, dùng từ cho trong khung.) Hướng dẫn giải: 1. constitution           ...

Vocabulary

Trở thành một phần của Asean 1.assistance /əˈsɪstəns/(n): sự giúp đỡ 2. association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n): hội, hiệp hội 3. behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/ (n): tư cách đạo đức, hành vi,...