Project

1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community. (Thực hành theo nhóm. Thảo...

Looking back

PRONUNCIATION (Phát âm) 1. Listen and repeat the questions paying attention to the rising intonation.  (Nghe và lặp lại các câu hỏi, chú ý đến ngữ điệu lên.) Click tại đây để...

Skills

READING (Đọc) 1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems? (Cùng trao đối với bạn về...

Language

VOCABULARY (Từ vựng) 1. Complete the sentences with the right form of the words/phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách chọn dạng đúng của...

Getting started

1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.) Click tại đây để nghe: Tạm dịch: Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải chủ đề của các em là sự nóng lên của toàn cầu...

Vocabulary

Sự nóng lên của toàn cầu 1. absorb /əbˈzɔːb/(v): thấm, hút 2. atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/(n): khí quyển 3. awareness /əˈweənəs/(n): sự nhận thức, hiểu biết, quan tâm 4. ban...