Skills

READING (Đọc) 1. Use a dictionary to find the meaning of the words in the box. Then complete the sentences with their correct forms. (Dùng từ điển tìm nghĩa của từ cho khung...

Language

VOCABULARY (Từ vựng) 1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết từ hoặc cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.) Hướng dẫn giải: 1....

Vocabulary

UNIT 9. CITIES OF THE FUTURE Thành phố trong tương lai 1. city dweller/ˈsɪti – ˈdwelə(r)/ (n):người sống ờ đô thị, cư dân thành thị 2. detect /dɪˈtekt/(v): dò tìm, phát...