Writing

Writing Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng).) Task 1. Work with a partner. Imagine that...

Listening

LISTENING Before you listen Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. Is your family on the phone? What is...

Speaking

SPEAKING Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo bài...

Reading

READING Before you read Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. How far is it from your house to the...

Grammar

Grammar Relative pronouns (Đại từ quan hệ) 1. Chức năng Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu: – Thay cho một danh từ ngay trước...

Vocabulary

Bưu điện 1. advanced (a) [əd’vɑ:nst]: tiên tiến 2. courteous (a) [‘kə:tjəs]: lịch sự 3. equip (v) [i’kwip]: trang bị 4. express (a) [iks’pres]: nhanh...