Skills

READING (Đọc) 1   Read the text about advertising and the media. (Đọc bài viết về quảng cáo và truyền thông.) Advertising and the mass media Having the power to deliver...

Language

LANGUAGE (Ngôn ngữ) Vocabulary (Từ vựng) 1  Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences.  (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ...