Skills

READING (Đọc) 1. Read the text about lifelong learning.  (Đọc văn bản về học tập suốt đời) Lifelong learning: Why? The astonishing speed of technlogical development makes it...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences.  (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) Hướng dẫn giải: 1....