Project

Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your...

Looking back

Pronunciation (Phát âm) 1  Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box. (Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.)...

Skills

READING (Đọc) Urbanisation and its causes (Đô thị hóa và nguyên nhân của nó) 1    You are going to read a text about urbanisation. Predict whether the following statements are...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1    Look at the conversation in GETTING STARTED again. Match the words in the conversation with the appropriate definitions. (Xem cuộc trò chuyện trong...

Getting started

1  Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read. (Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa....

Vocabulary

Sự đô thị hóa 1. agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/(a): thuộc về nông nghiệp 2. centralise /ˈsentrəlaɪz/(v): tập trung 3. cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả, xứng đáng...