Project

1 Do a survey. Find out: (Làm một cuộc khảo sát. Tìm ra:) Tạm dịch: + bao nhiêu học sinh trong lớp học của bạn đã chọn được lối sống xanh + những gì họ thường làm + tại sao họ...

Looking back

Pronunciation (Phát âm) 1  Listen and underline the sounds that are assimilated.  (Lắng nghe và gạch dưới các phát âm được đồng hóa.) Click tại đây để nghe: 1. This is the...

Skills

READING (Đọc) Black carbon pollution (Ô nhiễm carbon đen) 1      Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases. (Nhìn vào những bức tranh. Khớp...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1 Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning  (Đọc cuộc nói chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối mỗi...

Vocabulary

Phong trào xanh 1. asthma /ˈæsmə/(n): bệnh hen, bệnh suyễn 2. biomass /ˈbaɪəʊmæs/(n): nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật ; sinh khối 3. bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/(n):...