Project

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class.  (Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử...

Looking back

Pronunciation (Phát âm) 1  Put the verbs from the box in the appropriate columns. (Đặt động từ trong hộp vào các cột thích hợp.) Hướng dẫn giải: /t/: watched, surfed, checked...

Skills

READING (Đọc) Mass media forms (Các hình thức truyền thông đại chúng) 1    Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print,...

Getting started

1   Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read.  (Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1   Match the words/phrases in the box with the definitions. (Nối các từ / cụm từ trong khung với các định nghĩa.) Hướng dẫn giải: c   2. a    3. e    4....

Vocabulary

Truyền thông đại chúng 1. addicted /əˈdɪktɪd/ (a): nghiện 2. advent /ˈædvent/ (n): sự đến/ tới sự kiện quan trọng 3. app ( = application)/ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n): ứng dụng 4....