Project

1   Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points: (Làm việc...

Looking back

Pronunciation (Phát âm) 1    Read the following exchanges. Decide where the linking /r/  is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1   Complete the following word diagrams. Use a dictionary, if necessary. (Hoàn thành sơ đồ chữ sau đây. Sử dụng từ điển, nếu cần thiết.) Hướng dẫn giải:...

Skills

READING (Đọc) Saving endangered species: pros and cons  (Bảo vệ các loài gặp nguy hiểm: ưu và nhược điểm) 1   Discuss with a partner.  (Thảo luận với một người bạn) a. Which...

Vocabulary

Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng 1. biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/(n): đa dạng sinh học 2. conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/(n): sự bảo tồn + conservation status...