Project

Work in groups of four. Do some research on one of the following topics. (Làm việc theo nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.) – a kind of...

Skills

READING (Đọc) A.I. applications (Các ứng dụng A.I) 1      Discuss what the pictures below show and where you might see these things.  (Thảo luận về những gì các hình ảnh dưới...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1     Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Nối từ với nghĩa của chúng) Hướng dẫn giải: 1.c   2.e   3.a   4.b   5.d Tạm dịch: không thể tin...