Project

1  Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành...

Looking back

Pronunciation (Phát âm) 1. Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them.  (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu hỏi....

Skills

READING (Đọc) Notes on lifelong learning (Chú ý về học tập suốt đời) 1. Work with a partner. Ask and answer the questions below. (Làm việc với một người bạn. Hỏi và trả lời...

Language

Vocabulary (Từ vựng) 1. Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e).  (Làm việc theo cặp. Nối đặc điểm của học tập...

Getting started

1  Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read.  (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.)...

Vocabulary

Học tập suốt đời 1. adequate /ˈædɪkwət/ (a): thỏa đáng, phù hợp 2. e-learning /ˈiː lɜːnɪŋ/(n): hình thức học trực tuyến 3. employable /ɪmˈplɔɪəbl/ (a): có thể được thuê làm...