Language focus

LANGUAGE FOCUS Intonation (Ngữ điệu) Practise reading the following sentences with the rising tune. (Thực hành đọc các câu sau đây với ngữ điệu tăng.) Click tại đây để nghe:...

Writing

WRITING Describing a chart (Mô tả đồ  thị) Task 1: Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people of difficult sexes and with different...

Listening

LISTENING ❖   Before You Listen (Trước khi nghe) Work in pairs. Answer the following question. Is the life of a city woman easier than that of a village woman nowadays? What...

Speaking

SPEAKING Task 1: Study the expressions and practise saying them aloud. (Học nhứng cụm từ và thực hành nói to  chúng) Giving your opinion I think …/1 believe …/ In...

Reading

READING ❖ Before You Read (Trước khi đọc) Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào các hình và trả lời câu hỏi...

Vocabulary

PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI – age of enlightenment /eɪdʒ -əv -/ɪnˈlaɪtnmənt / :thời đại khai sáng – child-bearing /’t∫aild,beərɪŋ/ (n): việc sinh con –...