Project

Project trang 15 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em...

Looking Back

Looking Back trang 14 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Viết tên của những phương tiện giao thông trong mạng từ bên dưới. Sau đó kẻ các đường nối những động từ đúng cho phương tiện...

Skill 2

Skills 2 trang 13 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi...

Skills 1

Skills 1 trang 12 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những người sử dụng đường bộ an toàn và những người có những hành động nguy...

Communication

Communication trang 11 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (N°l) đến ít kỳ lạ hơn (N°5). Có...

A Closer Look 2

A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 (Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khoảng cách ở khu phố (xóm) của em. Ví dụ: It is about 500 meters from my...

A Closer Look 1

A Closer Look 1 trang 8 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Nghe những câu này thật cẩn thận. Gạch một gạch bên dưới những từ với âm /e/ và hai gạch dưới những từ có âm /ei/. traffic...

Getting started

Getting started trang 6 Unit 7 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2 Nối một động từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi cần...

Vocabulary

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 Tiếng Anh 7 mới Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 7 Giao thông cycle (v) /saɪkl/: đạp xe traffic jam (n)...