Vocabulary

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 6 Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong No. Word Transcript Audio Class Meaning Example 1 academic /ˌækəˈdemɪk/ adj. thuộc về...