Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh, một loại câu điều kiện diễn tả giả định không có thực ở hiện tại, ngoài ra còn dùng để nói về khả năng một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
1. Cấu trúc câu điều kiện loại 2
If S + V(ed), S + would/ could/ should + V
Trong đó:

  • Động từ của mệnh đề if chia ở bàng thái cách (past subjunctive). Động từ của mệnh đề chính dùng động từ khuyết thiếu would/ could/ should + động từ nguyên thể.
  • Bàng thái cách (Past subjunctive) là hình thức chia động từ giống thì quá khứ đơn (Simple Past).
  • Riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:
If I were you, I would go out for lunch. (Nếu tớ là cậu, tớ sẽ ra ngoài ăn trưa.)
If she accepted the offer, I would be very happy. (Nếu cô ấy chấp nhận lời đề nghị, tôi sẽ thấy rất vui.)

2. Cách dùng câu điều kiện loại 2
2.1. Dùng để diễn tả sự việc, khả năng trái ngược hoặc không thể diễn ra ở thực tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If Jack were here now, he could know how to open this box. (Nếu Jack ở đây lúc này, cậu ấy có thể biết cách để mở chiếc hộp.)

2.2. Dùng để khuyên bảo
Ví dụ:
If I were you, I would get up earlier. (Nếu tớ là cậu, tớ sẽ dậy sớm hơn.)

Lưu ý:
Có thể dùng “Would be V-ing” thay thế cho “Would + V” để nhấn mạnh hành động đang diễn ra
Ví dụ:
If I were at home, I would be sleeping now. (Nếu bây giờ tớ ở nhà, thì tôi sẽ đang ngủ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *