1. Cách dùng be born
– Khi nói về việc được sinh ra, ta dùng dạng bị động be + born.
Ví dụ:
Hundreds of chilren are born deaf every year. (Hàng trăm đứa trẻ được sinh ra trong tình trạng bị điếc mỗi năm.)

– Khi đưa ra thông tin về nơi sinh, ngày sinh, ta thường dùng thì quá khứ đơn : was/were born.
Ví dụ:
My parents were born in Scotland. (Cha mẹ tớ được sinh ra ở Scotland.)
was born in 1936. (Tôi sinh vào năm 1936.)
KHÔNG DÙNGI am born in 1936.

2. Cách dùng động từ bear
Động từ bear ( quá khứ là bore, phân từ 2 là borne) thường được dùng để diễn đạt sự chịu đựng, chấp nhận những trải nghiệm khó khăn. Nó thường được dùng trong cụm can’t bear (không thể chịu được).
Ví dụ:
can’t bear her voice. (Tớ không thể chịu được giọng của cô ấy.)

-Trong văn phong trang trọng, bear có thể được dùng với những nghĩa khác như sinh đẻ, mang vác
Ví dụ:
She bore six children in seven years. (Cô ấy sinh 6 đứa con trong vòng 7 năm.)
Tuy nhiên câu sau thường dùng hơn: She had six children in seven years.
The king’s body was borne away to the cathedral. (Thi thể của nhà vua được đưa tới thánh đường.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *